Đăng Ký Mở Thẻ Tín Dụng Online

Đăng Ký Mở Thẻ Tín Dụng Online

Ngân Hàng VIB

mở thẻ tín dụng vib online
Thẻ VIB Online Plus
Hạn mức: Tối đa 200 triệu đồng
Lãi suất: 3%/tháng
Phí thường niên: 499.000 đồng
Thời gian nhận thẻ: có thẻ điện tử trong 30 phút
– Ưu đãi Hấp dẫn:
Thẻ VIB Online Plus 2in1
Hạn mức: Tối đa 600 triệu đồng
Lãi suất: 3%/tháng
Phí thường niên: 599.000 đồng
Thời gian nhận thẻ: có thẻ điện tử trong 30 phút
– Ưu đãi Hấp dẫn:

Ngân Hàng Sacombank

mở thẻ tín dụng sacombank online
Thẻ Gold và Classic
Hạn mức tín dụng: 200 triệu đồng
Lãi suất: 1 – 2.6%/tháng
Thời gian Miễn lãi: 55 ngày
Phí thường niên: Từ 299.000 – 399.000 đồng
Thời gian nhận thẻ: 3 – 5 ngày
– Ưu đãi Hấp dẫn:
mở thẻ tín dụng sacombank online
Thẻ Hoàn tiền Platinum
Hạn mức: Không giới hạn.
Lãi suất: 1 – 2.6%/tháng
Thời gian Miễn lãi: 55 ngày
Phí thường niên: 999.000 đồng
Thời gian nhận thẻ: 3 – 5 ngày
– Ưu đãi Hấp dẫn:

Ngân Hàng VPbank

mở thẻ tín dụng vpbank online
Ngân Hàng VPbank – Thẻ
Hạn mức thẻ: Tối đa 2 tỷ đồng
Lãi suất: Từ 2,39% /tháng
Miễn lãi: 45 – 55 ngày
Phí thường niên: Từ 299.000 đồng
Thời gian nhận thẻ: 48 giờ
– Ưu đãi Hấp dẫn:

Ngân Hàng Citibank

mở thẻ tín dụng citibank online
Thẻ Tín Dụng Citi Simplicity
Hạn mức: Tối đa 900 triệu đồng
Lãi suất: 2,75%/tháng
Miễn lãi tối đa: 55 ngày
Phí thường niên: 400.000 đồng
– Ưu đãi Hấp dẫn:
Thẻ Tín Dụng Citi Rewards
Hạn mức: Tối đa 900 triệu đồng
Lãi suất: 2,75%/tháng
Miễn lãi tối đa: 55 ngày
Phí thường niên: 700.000 đồng
– Ưu đãi Hấp dẫn:
làm thẻ tín dụng citibank cash back trực tuyến
Thẻ Tín Dụng Citi Cashback
Hạn mức: Tối đa 900 triệu đồng
Lãi suất: 2,75%/tháng
Miễn lãi tối đa: 55 ngày
Phí thường niên: 1.200.000 đồng
– Ưu đãi Hấp dẫn:
Thẻ Citi Premiermiles
Hạn mức: Tối đa 900 triệu đồng
Lãi suất: 2,75%/tháng
Miễn lãi tối đa: 55 ngày
Phí thường niên: 2.700.000 đồng
– Ưu đãi Hấp dẫn: